Foilsithe ar 

Leithroinnt maoinithe a chuideoidh leis an earnáil ealaíon agus cultúir a shocrú i gcomhthéacs na ndúshlán atá tagtha chun cinn de bharr Covid-19 fógartha ag an Aire Martin

D'fhógair Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu réimse de bhearta maoinithe chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht acu féin ó Éigeandáil Covid19.

 

I Meitheamh 2020, d'fhógair an rialtas tacaíochtaí breise €25 milliún don earnáil, earnáil a raibh tionchar mór ag géarchéim Covid-19 uirthi. Tá an maoiniú breise seo á chur ar fáil tríd an gComhairle Ealaíon (€20 milliún) agus go díreach tríd an Roinn (€5 milliún).

 

Cuireadh €31 milliún eile d'infheistíocht san earnáil leis sin an tseachtain seo caite, infheistíocht a d'fhógair an tAire Martin mar chuid den phacáiste Spreagtha Post.

 

Is cuid é fógra maoinithe an lae inniu den tsraith beart foriomlán seo, ar fiú €56 milliún ar an iomlán é, atá tugtha isteach chun tacú leis an earnáil. Go sonrach inniu:

 

  • €1 mhilliún eile i gcúnamh deontais do phríomheagraíochtaí cultúir a fhaigheann maoiniú bliantúil ón Roinn mar chuid de na tacaíochtaí breise atá curtha ar fáil chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht chuici féin ón Éigeandáil Covid-19. Coinnítear bailiúcháin den oidhreacht chultúir a bhfuil tábhacht náisiúnta leo is féidir a bhogadh, nó a bhaineann go sonrach leis an tír agus a bhaineann le cúrsaí leas na tíre sna heagraíochtaí seo - Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Iarsmalann Hunt, Leabharlann Ardeaspag Marsh, an Músaem Náisiúnta Cló agus Músaem Bád Aeir agus Muirí Fhainge ina measc.

 

  • Ciste rannpháirtíochta lucht spéise nua €2 mhilliún do mhúsaeim bheaga, réigiúnacha agus sainmhúsaeim. Tá an Scéim forchoimeádta d'iarsmalanna beaga, réigiúnacha agus sain-iarsmalanna seachbhrabúsacha nach bhfuil ag fáil maoiniú oibriúcháin ón Roinn ná ó chomhlachtaí a thagann faoina coimirce.  Is éard atá i gceist leis ná tacú le músaeim i gceantair réigiúnacha agus thuaithe nó a dhíríonn go sonrach ar an leas áitiúil agus náisiúnta araon a raibh tionchar ach háirithe ag Éigeandáil Covid-19 orthu.

 

  • Leithroinnt €58,000 le haghaidh Business to Arts le bheith ina thacaíocht leanúnach dá gcuid compántas atá leagtha amach chun tacú le hinfheistíocht a fháil ó eagraíochtaí cultúir agus sin a fheabhsú maidir le feachtais bailithe airgid, acmhainní daonna agus cur le hacmhainní a fhorbairt. Léiríonn sin tiomantas leanúnach do thacú le comhlachtaí cultúir cuidiú le hacmhainní a fhorbairt agus a bheith rannpháirteach leis an daonchairdeas d'fhonn cuidiú leo ina gcuid gníomhaíochtaí. 

 

  • Fógraíodh maoiniú iomlán €134,095 inniu chomh maith chun tacú le tionscadail chultúir a mbaineann gnéithe suntasacha trasteorainn leo faoin gComhoibriú le Scéim Thuaisceart Éireann 2020 a rachaidh chun tairbhe 12 thionscadal lena n-áirítear imeacht ealaíon traidisiúnta a bheidh le sruthú beo le NYAH an Chabháin agus saineolas ar cheardaíocht agus ar oilteacht na gceardaithe a roinnt thar an teorainn le Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin (sonraí in aguisín 1).

 

  • Tá maoiniú iomlán €137,581 fógartha ag an Aire Martin chomh maith le haghaidh cúig thionscadal déag faoi Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach 2020 lena n-áirítear taispeántas ar shaol agus ar shaothar an ealaíontóra Nano Reid ag Gailearaí na Lánaí Arda, i gCo Lú chomh maith le bus dhá stór RA105 den tseanré a athchóiriú sa Mhúsaem Náisiúnta Iompair i mBinn Éadair, Co. Bhaile Átha Cliath (sonraí in aguisín 2).

 

  • €270,000 leithdháilte ar an Scéim Caipitil Ceoil arna riar ag Music Network, gníomhaireacht náisiúnta camchuairte ceoil agus forbartha na hÉireann. Tá os cionn €2m bronnta ar 160 eagraíocht agus 119 cheoltóir aonair ar fud an Stáit ó cuireadh tús leis an ngníomhaireacht, agus is ceoltóirí iad sin a bhíonn ag ceol i seánraí éagsúla lena n-áirítear ceol traidisiúnta na hÉireann, ceol clasaiceach, ceol tíre, snagcheol, ceol leictreafhuaime, ceol luath/barócach agus rac-cheol/popcheol.

 

 

 

Nóta don Eagarthóir

 

Aguisín 1: Comhoibriú le Scéim Thuaisceart Éireann 2020

 

Iarratasóir

Cur síos ar an Tionscadal

Suim an chistithe atá beartaithe

Cinemagic

Féile Scannán agus Teilifíse Bhaile Átha Cliath 2020 - ag cur deiseanna cruthaitheachta ar fáil do dhaoine óga

€15,000

BEAM

Ceardlanna ealaíon agus cultúir i gcomhar le cumann Staire an Chlochair

€7,095

NYAH an Chabháin

Imeacht dhá lá de na healaíona traidisiúnta ag dhá áit trasteorainn agus déanfar é a chraoladh ar cheamara gréasáin

 €10,000

Músaem Chontae Dhún na nGall

Taispeántas a dhéanann 1500 bliain Cholmcille a chomóradh

€15,000

Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann

Tionscadal Oidhreachta ar an nGorta Mór agus cábáin choiteora ina ndéantar taispeántais oidhreachta, straitéisí léirmhínitheacha agus ailtireacht na gcábán coiteora agus cábáin ó aimsir an ghorta agus na daoine a bhí ina gcónaí iontu sa 19ú céad in Éirinn a fhiosrú.

€6,000

Children's Books Ireland

Tacar a dhéanfaidh an bealach a dtéann leanaí i mbunscoileanna agus i meánscoileanna i mbun na léitheoireachta agus leabhair.

€10,000

Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin

Faoin tionscadal seo táthar ag tabhairt grúpa díograiseach de cheardaithe den scoth ó Thuaisceart Éireann agus ó Dheisceart na hÉireann le chéile chun ceird, stíleanna agus an oidhreacht a bhaineann le lása a choinneáil. 

 €10,000

IMA

Tionscadal nuálach ar líne is ea Interpreting Museums ina bhfiosraítear an fhéidearthacht a bhaineann le gluaiseacht luathaithe a dhéanamh i dtreo chur chuige digiteach agus lucht spéise ar dtús i ndáil le cleachtas músaeim do thaighde, foghlaim comhpháirtithe, agus rannpháirtíocht phoiblí.

€9,000

Preabthionscadail

Ar feadh 10 lá i Lúnasa, déanfaidh beirt scríbhneoirí a bhfuil ábhar foilsithe acu - scríbhneoir amháin as Poblacht na hÉireann, maisitheoir amháin ó Thuaisceart Éireann - cúig lá de cheardlanna scríbhneoireachta agus maisitheoireachta an grúpa a chur ar fáil do suas le 50 duine óg LGBTQ+ i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste, arna n-earcú agus arna n-óstáil ag na heagraíochtaí LGBTQ+ Outhouse agus Cara-Friend.

 €9,000

Fighting Words

Tionscadal na nDrámadóirí Óga ó Thuaidh agus Dheas - ceardlanna Drámadóireachta do dhaoine óga

€9,000

Bunscoil Mhuire

Dhá phobal ar thaobhanna eile den tír a cheangal go fíorúil trí thionscadal i gcomhar ina ndéantar taighde ar an stair a bhaineann leis an dá scoil agus an tionchar a bhí ag forbairt na scoileanna sin ar an tsráidbhaile, ar an bpobal agus ar an gceantar máguaird.  Cruthóidh an tionscadal ceangal idirghlúine idir na pobail agus cuirfidh na daltaí daoine níos sine sa phobal faoi agallamh faoi shaol na scoile fadó agus roinnfidh siad an taithí atá acu féin ag an am céanna ar úsáid a bhaint as seomraí ranga fíorúla in 2020.

€10,000

Foras Oidhreachta Airm na hÉireann

Scéal Chogadh Mór na hÉireann - Scéal faoi Chogadh, Íobairtí agus Easaontas - Féachtar leis an tionscadal seo an scéal faoin bpáirt a bhí ag Arm na tíre seo sa Chogadh Mór (1914 - 1918) a fháil, a thaifeadadh, a chaomhnú agus a insint chomh maith leis an tionchar a bhí ag an gcoimhlint ar oileán na hÉireann a chur in iúl.

 €9,000

Smashing Times

Naisc Chruthaitheacha do Thodhchaí níos Fearr - tionscadal ina n-úsáidtear próisis ealaíonta chruthaitheacha ar ardchaighdeán chomh maith le teicneolaíochtaí digiteacha nua chun saothar oibre a chruthú ina ndéantar ceiliúradh ar na healaíona agus ar an tsíocháin agus chun dul i mbun oibre le naoi gcinn de ghrúpaí ilchineálacha ó oileán na hÉireann.

€15,000

Iomlán

 

€  134,095

 

 

 

Aguisín 2: Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach 2020

 

Iarratasóir

Contae

Cur síos ar an Tionscadal

Maoiniú

Músaem Luimnigh

Luimneach

Taispeántas chun 100 bliain ó bhí na toghcháin áitiúla ar siúl i gcathair agus i gcontae Luimnigh sa bhliain 1920 a chomóradh

         3,000

An Músaem Náisiúnta Iompair

Baile Átha Cliath

Taispeántais chun bus dhá stór RA105 den tseanré chomh maith leis an staighre ar a cúl a athchóiriú

         7,500

IAA

Baile Átha Cliath

An chéim deiridh de thaispeántas a bhfuil ceangail idirnáisiúnta aige ar a dtugtar "Alternative Histories" a bhaineann le teicnící ailtireachta idirnáisiúnta.

         9,785

Músaem Bád Aeir agus Muirí Fhainge

Luimneach

Teilgeoir pictiúrlainne agus coimeádaíocht a dhéanamh ar scannán atá ceangailte le ceiliúradh leathnaithe ar chothrom céad bliain ó rugadh Maureen O'Hara, chun airnéisí a dhigitiú chomh maith le turas fíorúil a áireamh

       10,946

Músaem Beag Bhaile Átha Cliath (LMD)

Baile Átha Cliath

Clár oideachais agus for-rochtana ar an raidió faoina bhféachfaidh an LMD le teachtaireacht an mhúsaeim a chur i measc phobal na tíre le taispeántais léirmhínitheacha ar na ráillí ag Faiche Stiabhna

       10,000

The Model

Sligeach

Digitiú a dhéanamh ar ghnéithe den bhailiúchán d'fhonn féachaint le foilseachán iomlán daite dírithe ar Bhailliúchán Niland a scaipeadh go náisiúnta

       10,000

Músaem Scríbhneoirí Chiarraí

Ciarraí

Cur leis an taispeántas 'Listowel through the Ages' lena n-áirítear painéil nua, múnlaí ar mhéid nádúrtha agus trealamh AV

       11,000

Músaem Chontae Thiobraid Árann

Tiobraid Árann

Tipperary’s Road to Independence - forbairt ar thaispeántas a bhaineann le Tiobraid Árann idir na blianta 1919 agus 1921

       15,000

Músaem Chontae Dhún na nGall

Dún na nGall

Taispeántas chun comóradh a dhéanamh ar cothrom 1500 bliain Cholmcille, a bheidh ar siúl ar feadh na bliana 2021 agus le linn na bliana 2020 nuair is féidir

         5,850

Leabharlann Marsh

Baile Átha Cliath

Taispeántas fisiciúil agus ar líne (a ndéanfar a chur chun cinn ar ardáin meán sóisialta) ar dtugtar "China: The fragrance of books" faoin tSín trí théacsanna a bhaineann leis an 16ú agus 17ú Céad

       10,000

DIAS Dunsink Observatory

Baile Átha Cliath

Comharthaíocht nua lasmuigh

       10,000

Gailearaí na Lánaí Arda (Highlanes)

Taighde mhór agus coimeádú ar thaispeántas a bhaineann le saol agus saothar an ealaíontóra Nano Reid, a bheidh mar bhunús le Scoil Samhraidh 2021

       10,000

Músaem CLG

Baile Átha Cliath

Taispeántas trína léirítear agus trína ndéantar comóradh measúil ar an méid a tharla Domhnach na Fola

         5,000

Ionad Ealaíon Sirus

Corcaigh

Taispeántas pobal-fhoinsithe faoi Chóbh - agus níos forleithne, an tOileán Mór - mar an chéad tionscadal ó Oifig Chathartha an Chóibh don tSamhlaíocht san ionad

         7,000

Iarsmalann Hunt

Luimneach

taispeántas fisiciúil agus ar líne den fheisteas a chaith aisteoirí Éireannacha

       12,500

    137,581