Foilsithe ar 

Seolann Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an comhairliúchán poiblí ar Oidhreacht Éireann 2030 - plean nua náisiúnta oidhreachta d’Éirinn

Sheol Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an próiseas comhairliúcháin phoiblí inniu ar an bplean oidhreachta nua d’Éirinn, Oidhreacht Éireann 2030. Príomhghealltanas atá sa phróiseas seo sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta.

Dúirt an tAire Madigan:

Tá gliondar croí orm seoladh an chomhairliúcháin phoiblí ar Oidhreacht Éireann 2030 - plean nua náisiúnta oidhreachta d’Éirinn a fhógairt. Déanann an oidhreacht nádúrtha agus thógtha timpeall orainn ár saol a shaibhriú, ár n-éachtaí a spreagadh agus beatha a bhronnadh ar ár bpobail. Buntacaíonn sé lenár gcultúr, ár ngeilleagar agus ár sochaí.

Is simplí dár bhfís don oidhreacht - go léirítear luach ar an oidhreacht agus go gcosnaítear é. Tógfar Oidhreacht Éireann 2030 timpeall ar an bhfís sin: go mbeidh an bealach a shainaithnímid agus a chosnaímid ár n-oidhreacht a fheabhas agus is féidir leis a bheith.

Déanfaidh Oidhreacht Éireann 2030 – a bheidh bunaithe timpeall ar thrí théama de cheannaireacht náisiúnta; tacú le comhpháirtíochtaí níos láidre oidhreachta; agus rannpháirtíocht phobail agus áitiúil a fhorbairt san oidhreacht – tosaíochtaí agus infheistíocht oidhreachta an Rialtais a threorú sna deich mbliana amach romhainn agus ina dhiaidh sin, an gealltanas €285 milliún san áireamh d’oidhreacht i bplean infheistíochta 10 mbliana na Roinne, Infheistiú inár gCultúr, Teanga agus Oidhreacht 2018 – 2027, a seoladh in Aibreán 2018.

Ag imeacht an tseolta i gCartlann Ailtireachta na hÉireann i gCearnóg Mhuirfean, spreag an tAire Madigan gach duine a dtuairim a nochtadh maidir le tosaíochtaí oidhreachta a mhúnlú do na deich mbliana atá amach romhainn:

Comhfhreagracht agus comhthaisce is ea ár n-oidhreacht. Is gá dúinn oibriú as lámh a chéile ar leibhéal náisiúnta, áitiúil agus pobail chun cúram a dhéanamh de agus a acmhainneacht amach anseo a shaothrú. Mar sin, tugaim cuireadh duit chun do pháirt a ghlacadh i dtodhchaí ár n-oidhreachta agus do thuairim a nochtadh i rith na tréimhse comhairliúcháin seo.

Tá sonraí breise, an cháipéis chomhairliúcháin ina measc, ar fáil ag www.chg.gov.ie/heritage/heritageireland2030