Foilsithe ar 

Bealaí Chun na hOibre

Céard atá i gceist le Bealaí Chun na hOibre?

Is ionann Bealaí Chun na hOibre, a seoladh sa bhliain 2012, agus straitéis cheithre bliana atá leagtha amach leis an ardú thar na bearta ar líon na gcuardaitheoirí post atá dífhostaithe ar an mBeochlár a iompú droim ar ais. Tá sé deartha le comhlánú a dhéanamh ar an bPlean Gnímh maidir le Poist mar chuid de chur chuige déthaobhach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim i ndáil le poist a tháinig chun cinn sna blianta deiridh de na deich mbliana seo caite.

Fad a thugann an Plean Gnímh maidir le Poist tús áite do spreagadh a dhéanamh ar fhás na fostaíochta; tá Bealaí Chun na hOibre dírithe ar a dhéanamh cinnte go líontar an méid agus is féidir de na poist nua sin, agus aon fholúntais eile a thagann chun cinn sa gheilleagar le daoine atá ar an Bheochlár. Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a dhéanann comhordú ar Bhealaí Chun na hOibre, i gcomhar le líon Ranna agus Gníomhaireachtaí eile. Tugann Comhairle an Mhargaidh Saothair tacaíocht do phróiseas Bhealaí Chun na hOibre freisin, agus féadfaidh tú tuilleadh a léamh maidir leis sin thíos.

Tá eolas faoin dul chun cinn is déanaí maidir le Bealaí Chun na hOibre ar fáil anseo.

JOBS_Pathways filmstrip

Bealaí Chun na hOibre 2013

B’ionann Bealaí Chun na hOibre 2013 agus an chéad athchóiriú bliantúil ar an gcur chuige agus bhí sraith gníomhartha agus spriocanna uaillmhianacha ann, a lean ar aghaidh ón réamhchlár a bhí leagtha amach i mBealaí Chun na hOibre 2012.

Féach ar Bhealaí Chun na hOibre 2013 anseo. Seiceáil grafaic faisnéise Bhealaí Chun na hOibre 2013 anseo.

Bealaí Chun na hOibre 2015

Leanann Bealaí Chun na hOibre 2015 ar aghaidh leis an gcur chuige atá leagtha amach ag Bealaí Chun na hOibre 2013. Díríonn sé níos géire ar ghníomhartha chun cuidiú le dul i ngleic le dífhostaíocht fhadtéarmach agus le dífhostaíocht i measc na hóige - dhá cheann de na dúshláin is mó atá roimh an tír i gcónaí. Tá an straitéis Bealaí Chun na hOibre seo atá cothrom le dáta ceaptha lena chinntiú go bhfuil rannpháirtíocht le fostóirí mar bhunchloch do chur chuige gníomhachtúcháin an Rialtais.

Féach ar Bhealaí Chun na hOibre 2015 anseo.  Seiceáil grafaic faisnéise Bhealaí Chun na hOibre 2013 anseo.

Cad atá i gceist leis an gComhairle don Mhargadh Saothair?

Tacaíonn Comhairle an Mhargaidh Saothair, grúpa ionadaithe ó phríomheagraíochtaí gnó, taighde agus an tsochaí shibhialta, leis an straitéis Bealaí Chun na hOibre a chur i bhfeidhm. Cuireann an Chomhairle comhairle ar an Rialtas maidir le feidhmiú na straitéise Bealaí Chun na hOibre, déanann siad monatóireacht ar dhul chun cinn agus déanann siad moltaí breise chun beartas Margadh Saothair an Rialtais a chomhlánú.

Tá na daoine seo a leanas ina gcomhaltaí ar an gComhairle don Mhargadh Saothair:

 • Martin Murphy, Stiúrthóir Bainistíochta Hewlett Packard Ireland (Cathaoirleach na Comhairle)Tánaiste launches Employment and Youth Activation Charter
 • Tony Keohane, Cathaoirleach, Tesco Ireland
 • Siobhán Talbot, Príomhfheidhmeannach, Glanbia
 • Heather Reynolds, Príomhfheidhmeannach, Eishtec
 • Frank Ryan, Cathaoirleach, IDA Ireland
 • Alan Gray, Stiúrthóir Bainistíochta, Indecon International Economic Consultants 
 • John Martin, iar-Stiúrthóir Fostaíochta, Saothair agus Gnóthaí Sóisialta, OECD
 • Philip O'Connell, Stiúrthóir, Geary Institute
 • Marie Sherlock, Comhairleoir Eacnamaíoch, SIPTU
 • Tony O'Donohoe, Ceann Oideachais, Sóisialta agus Beartais, IBEC
 • Bríd O'Brien, Ceann Beartais agus Meáin, INOU

Is iomaí scil atá ag comhaltaí na Comhairle, ó chur le gnólachtaí agus cruthú na mílte post go dtí forbairt a dhéanamh ar bheartais nuálacha don mhargadh saothair agus troid ar son leasa na gcuardaitheoirí post.

Tá meascán láidir scileanna ag na comhaltaí chun treallús a chur faoi fheidhmiú na straitéise Bealaí Chun na hOibre agus ó thaobh comhairle a thabhairt maidir leis na gníomhartha breise a d’fhéadfaí a thógáil ar fud an Rialtais chun cur le fostaíocht.

Bíonn cruinniú ag an gComhairle gach uile sé seachtaine, agus cuireann siad a gcuid tuairimí i láthair an Choiste Comh-Aireachta maidir le Téarnamh Eacnamaíochta agus Poist. Ó thaobh a cuid oibre faigheann an Chomhairle tacaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus ó Ranna Rialtais ábhartha eile atá freagrach as an straitéis Bealaí Chun na hOibre.

Féach ar na tuarascálacha is déanaí ón gComhairle don Mhargadh Saothair anseo (i mBeárla).