Foilsithe ar 

Plean Gnímh maidir le Poist

JOBS_APJ filmstrip 1

Cad atá i gceist leis an bPlean Gnímh maidir le Poist?

Is ionann an Plean Gnímh maidir le Poist agus plean an Rialtais le feabhas a chur ar choinníollacha chun poist nua a chruthú. Is tionscnamh uile-Rialtais atá i gceist leis lena n-oibríonn na Ranna Rialtais go léir chomh maith le 46 Ghníomhaireacht i gcomhar le chéile chun tacaíocht a thabhairt do chruthú post agus do chosaint post agus is ionann é agus comh-dhoiciméad de chuid Bealaí Chun na hOibre.

Foilsítear Plean Gníomhaíochta gach uile bhliain, a leagan amach gníomhartha agus spriocanna soiléire chun cuidiú le coinníollacha dearfacha a chruthú i ndáil le cruthú post.

Is iad príomhuaillmhianta straitéiseacha an Phlean Gnímh maidir le Poist:

 1. Tacú le 100,000 post breise faoi 2016
 2. Go mbainfidh Éire rangú amach arís i measc na gcúig thír is fearr san iomaíocht idirnáisiúnta
 3. Braislí den chéad scoth a thógáil sna príomhearnálacha
 4. Inneall dúchasach fáis a thógáil a chuireann cion margaidh easpórtála cuideachtaí Éireannacha chun cinn
 5. An eacnamaíocht intíre a spreagadh agus chun fostaíocht a ghiniúint in earnálacha trádáiltear go háitiúil

Tá gach gníomh briste suas i raon beart atá scóipeáilte go cúramach agus atá ar sceideal lena seachadadh laistigh den bhliain atá amach romhainn i dtreo an ghnímh a chuir i gcrích laistigh den am atá leithdháilte. Tá dáta seachadta ráithiúil ag gabháil le gach gníomh agus tá Roinn nó Gníomhaireacht threorach freagrach as a chinntiú go gcuirtear an gníomh i gcrích. Ón mbliain 2012 ar aghaidh cuireann gach aon Phlean Gnímh maidir le Poist leis an dul chun cinn atá déanta i bpleananna roimhe seo.

Déantar monatóireacht ar an dul chun cinn ar bhonn ráithiúil le seachadadh a chinntiú, agus foilsíonn an Rialtas mionsonraí gach ráithe maidir leis na bearta atá tugtha chun críche in am agus maidir leis na bearta lena mbaineann moill. Cliceáil anseo le tuarascálacha ráithiúla a fheiceáil.

Athchóirithe Suaiteacha

D’aithin an Rialtas, sa bhliain 2013, líon tionscnamh tras-Rannach a chreid siad go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith acu ar chruthú post. Tá siad níos uaillmhianaí de réir nádúir agus tá amscálaí ionsaitheacha ag gabháil leo maidir lena seachadadh. Mar gheall ar nádúr na réimsí seo, cuidíonn na Comhpháirtithe Tionscail, grúpa de cheannairí san earnáil gnó príobháideach atá ceaptha ar an bpróiseas don Phlean Gnímh maidir le Poist, leis na hAthchóirithe Suaiteacha. Tá tuilleadh eolais ar fáil thíos maidir leis na Comhpháirtithe Tionscail.

Uimhreacha Úsáideacha maidir leis an bPlean Gnímh maidir le Poist & maidir le geilleagar na hÉireann

 • Tá nach mór 80,000 duine níos mó ag oibriú ó seoladh an chéad Phlean Gnímh maidir le Poist in 2012.
 • Sna ceithre Phlean Gnímh go dtí seo, soláthraíodh nach mór 1,000 gnímh aonair chun tacú le cruthú poist agus feabhas a chur ar an gcomhshaol chun gnó a dhéanamh ann
 • Is é an meánlíon reatha maidir le soláthar ó 2012 i leith ná 93%.                                                          
 • Tá baint ag 16 Roinn agus 46 Gníomhaireacht san obair seo. I measc na staitisticí áisiúla eile tá (nuashonraithe an 28 Eanáir 2015): 
 • Tháinig Éire aníos 9 n-áit in Innéacs Domhanda Iomaíochais an IMD, ón 24ú háit go dtí an 15ú háit in 2014
 • Tháinig méadú iomlán 12% ar easpórtálacha iomlána earraí agus seirbhísí, i ndáiríre, sna chéad trí ráithe in 2014 i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2013
 • Tháinig laghdú ar an Ráta Caighdeánaithe Dífhostaíochta anuas ó bhuaic 15.1% i bhFeabhra 2012 go dtí 10.6% i Nollaig 2014

JOBS_APJ filmstrip 2

Plean Gnímh maidir le Poist 2015

Cuimsítear i bPlean Gnímh maidir le Poist 2015 382 gníomh atá le cur i bhfeidhm. I measc na dtosaíochtaí i mbliana, tá:

 • soláthar leordhóthanach d’airgeadas a chinntiú d’fhás, lena n-áirítear trí Chorparáid nua Bhaincéireachta Straitéisí na hÉireann
 • soláthar scileanna a fheabhsú trí Dhíriú Náisiúnta ar Thallann agus gníomhachtú daoine dífhostaithe a mhéadú
 • gníomhartha comhordaithe ar leibhéal réigiúnach, lena n-áirítear gníomhartha chun éileamh intíre agus fostaíocht áitiúil a mhúscailt in earnálacha ar nós tógála agus miondíola, turasóireachta, fáilteachais agus talmhaíochta agus bia
 • bearta leasaithe a fhairsingiú chun fiontraíocht a threisiú i measc gach limistéir den eacnamaíocht agus den tsochaí, bunaithe ar chur i bhfeidhm Straitéis Fiontraíochta an Rialtais
 • feabhas a chur ar tháirgiúlacht ar leibhéal gnóthais agus chun na leibhéil taighde, nuálaíochta agus forbartha teicneolaíochta a mhéadú ar mhaithe leis an bhfiontraíocht
 • Leanann an rialtas le tús áite a thabhairt, go fóill, do ró-oifigiúlachas a laghdú, idirghníomhartha poiblí a chuíchóiriú le fiontair agus feabhas a chur ar éifeachtúlacht seirbhíse 
 • Féach ar an bplean agus ar thuarascálacha ráithiúla don Phlean Gnímh maidir le Poist 2015 anseo

Plean Gnímh maidir le Poist 2014

Bhí 385 gníomh i gceist le Plean Gnímh maidir le Poist 2014 a bhí le cur i bhfeidhm agus baineadh amach ráta bliantúil críochnaithe 91%.
I measc na dtosaíochtaí in 2014, bhí feabhas a chur ar iomaíocht agus ar chumas fáis (go háirithe i miondíol, déantúsaíocht, tógáil/réadmhaoin, turasóireacht agus seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais); infheistíocht a dhéanamh i ngníomhaíocht eacnamaíoch agus i bhfostaíocht agus tacú leo, trí Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann/NewERA; gnó a bhuachan thar lear agus breis méadú a dhéanamh ar thrádáil agus infheistíocht idirnáisiúnta (go háirithe i measc easpórtálacha chuig margaí nua) agus ról an oideachais agus na hoiliúna i gcruthú post agus i bpoist a líonadh ón mBeochlár a chur chun cinn, mar aon le leasuithe leasa a ghníomhachtú agus cabhrú le daoine dífhostaithe go mbeadh sé den chumas b’fhearr acu deiseanna poist a thapú.

Plean Gnímh maidir le Poist 2014

385 gníomh atá le cur i bhfeidhm sa Phlean Gnímh maidir le Poist 2014.  I measc na bpríomhthosaíochtaí don bhliain 2014 tá:

 • feabhas a chur ar iomaíochas agus ar acmhainn fáis go háirithe i miondíol, déantúsaíocht, tógáil/maoin, turasóireacht agus seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta;
 • infheistíocht a dhéanamh i ngníomhaíocht eacnamaíoch agus i bhfostaíocht agus tacú leo trí Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann/Ré Nua;
 • dul chun cinn a dhéanamh thar lear agus cur tuilleadh le trádáil agus le hinfheistíocht idirnáisiúnta, go háirithe le honnmhairithe chuig margaí atá níos nuaí;
 • ról an oideachais agus na hoiliúna a chur chun cinn i gcruthú post agus ó thaobh poist a líonadh ón mBeochlár, mar aon le hathchóirithe an chórais leasa le cur le gníomhachtúchán agus cuidiú le daoine atá dífhostaithe a bheith ullmhaithe le leas a bhaint as deiseanna oibre.

Féach ar an bplean agus ar na tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn ar an bPlean Gnímh maidir le Poist 2014 anseo.

Plean Gnímh maidir le Poist 2013

Bhí an Plean Gnímh maidir le Poist comhdhéanta de 333 gníomh, a raibh ráta tabhairt chun críche de 94% acu faoi dheireadh na bliana.

I measc príomhthosaíochtaí don Phlean Gnímh maidir le Poist 2013, bhí tacaíocht a thabhairt do rochtain níos fearr ar airgead d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (SME-anna), cuidiú le cur le buntáiste iomaíochais, tuilleadh feabhas a chur ar ár mbonn scileanna, fiontraíocht a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí ghnólachtaí nuathionscanta, cuidiú lenár ngnólachtaí fás a dhéanamh, agus deiseanna ó infheistíocht dhomhanda a fhorbairt agus cur leo. Chomh maith leis sin, áiríodh sa Phlean don bhliain 2013, líon tionscadal nua i réimsí mar shampla an geilleagair digiteach agus an geilleagar glas, a chuirfidh dlús le hathchóirithe atá dlite, a chuirfidh deiseanna nua i láthair chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí, agus a bhainfidh leas as láidreachtaí na hÉireann.

Féach ar an bplean agus ar na tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn ar an bPlean Gnímh maidir le Poist 2013 anseo.

Plean Gnímh maidir le Poist 2012

Bhí Plean Gnímh maidir le Poist 2012 comhdhéanta de 272 gníomh, lenar bhain ráta tabhairt chun críche de 92% faoi dheireadh na bliana.

I measc príomhthosaíochtaí Phlean Gnímh maidir le Poist 2012 bhí, tacaíocht do bheartais nua a chur ar fáil d’earnálacha éagsúla agus athrú a chur ar an mbealach ina ndéanann an Rialtas idirghníomhú le gnólachtaí trí chostais agus rómhaorlathas a ghearradh. Thóg sé céimeanna le tacaíocht a thabhairt don tionscal fáis, le hinfheistíocht eachtrach nua a mhealladh agus le cur tuilleadh lenár gcuid onnmhairithe.

Féach ar an bplean agus ar na tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn ar an bPlean Gnímh maidir le Poist 2012 anseo.

Cé hiad na Comhpháirtithe Tionscail?

Ceapadh seisear mór le rá ón earnáil phríobháideach mar Chomhpháirtithe Tionscail i mí an Mhárta na bliana 2013.

Tugann Comhpháirtithe Tionscail cuidiú leis an bPlean Gnímh a chur i bhfeidhm, le deiseanna nua comhoibrithe leis an earnáil phríobháideach a aithint agus lena chinntiú go bhfuil comhoibriú maith ann idir an Rialtas agus Tionscal. Go háirithe, cuidíonn na Comhpháirtithe Tionscail le treallús a chur faoi roinnt de na hAthchóirithe Suaiteacha trí chathaoirleacht a dhéanamh ar ghrúpaí oibre nó trí léargas a sholáthar. Is ionann é agus post deonach agus is ar bhonn pro bono a dhéantar an obair seo.

Tá siad ina gcomhaltaí freisin den Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais nuachumraithe, a chuidíonn lena chinntiú go bhfuil láithreacht láidir gnó agus fiontraíochta ar an gcomhlacht tábhachtach sin.

Orthu sin tá:

 • JOBS_Taoiseach_Louise PhelanLiam Casey, Bunaitheoir agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, PCH International
 • John Herlihy, Leas-Uachtarán, Díolachán Idirnáisiúnta SMB agus Ceann Google Ireland
 • Sean O’Driscoll, Cathaoirleach agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Glen Dimplex Group
 • Louise Phelan, Leas-Uachtarán ar Oibríochtaí Domhanda san Eoraip, sa Mheánoirthear agus san Afraic, PayPal
 • Heather Reynolds, Úinéir agus Stiúrthóir, Eishtec
 • Dave Shanahan, Gairmí Cúraim Sláinte, Iar-Cheann na dTionscnamh Sláinte Straitéiseach, AbbVie

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh anseo faoi na Comhpháirtithe Tionscail agus faoi na gcuid ceapachán.