Published on 

Fógraíonn an tAire tús chéim mhiondeartha d’athfhorbairt mhór Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, gur cheadaigh sí céim mhiondeartha thionscadal athfhorbartha Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra. Is tionscadal suaitheanta é seo i gclár infheistíochtaí an Aire faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, ina ndéanfar go leor dár bhForais Náisiúnta Cultúir a bhfuil meas mór orthu a athchóiriú, a athnuachan agus a chosaint don todhchaí do na glúnta atá le teacht. Cuirfear béim i dtionscadal Mhúsaem Stair an Dúlra ar aghaidh a thabhairt ar cheisteanna atá ann le fada an lá maidir le hinrochtaineacht, creatlach an fhoirgnimh a athchóiriú, agus eispéireas an chuairteora a fheabhsú chun scéalta tábhachtacha faoinár mbithéagsúlacht a insint agus an foirgneamh uathúil oidhreachta a thaispeáint don phobal.

 

Ag labhairt faoin iarratas pleanála, dúirt an tAire Martin:

“Lá thar a bheith tábhachtach atá ann d’Ard-Mhúsaem na hÉireann, agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra ag bogadh go dtí an chéad chéim eile den tionscadal tábhachtach seo faoinár bPlean Forbartha Náisiúnta. Tá áit uathúil agArd-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra inár dtírdhreach cultúrtha agus, dar liomsa, tá méadú ag teacht ar an tábhacht atá leis ó thaobh na scéalta a insítear sa bhailiúchán faoinár mbithéagsúlacht.

 

Fáiltím roimh obair Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra maidir leis an mbailiúchán de stair an dúlra a úsáid le haghaidh taighde bithéagsúlachta, lena n-áirítear bonnlíne a bhunú do bhithéagsúlacht na hÉireann agus feasacht a mhéadú ar ghéarchéim na bithéagsúlachta agus ar an athrú aeráide.”

 

Ag labhairt faoin iarratas pleanála, dúirt Cathaoirleach Ard-Mhúsaem na hÉireann:

“Is cuid dár n-oidhreacht chultúrtha é suíomh Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra. Cuireann an infheistíocht seo ar chumas Ard-Mhúsaem na hÉireann an tionscadal athchóirithe a thabhairt go dtí an chéad chéim eile, a cheadóidh rochtain níos fearr ar an bhfoirgneamh agus ar an mbailiúchán chomh maith le heispéireas i bhfad níos fearr do chuairteoirí. Céad seasca cúig bliana ó d’oscail an Músaem seo a dhoirse den chéad uair, leanann na bailiúcháin seo ag cur sceitimíní ar idir óg agus aosta. Cabhróidh an obair seo cur le plé ar roinnt de na dúshláin domhanda is tábhachtaí lena n-áirítear caillteanas bithéagsúlachta agus athrú aeráide.

 

Tá spás uathúil ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra ar Chearnóg Mhuirfean agus mar chuid den champas stairiúil níos leithne a chuimsíonn Tithe an Oireachtais, Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Tithe an Rialtais. Tá an tionscadal á chur chun cinn ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí, agus seolfar an próiseas tairisceana sna seachtainí atá romhainn chun foireann deartha a cheapadh chun an chéad chéim eile den tionscadal a sheachadadh.

 

CRÍOCH 

 

Press and Information Office

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

Tel: 087 6737338 / 087 7374427 Email: press.office@tcagsm.gov.ie Website:  Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

Twitter: @DeptCultureIrl

Instagram: Tourism.Culture.Gaeltacht

Facebook: DepartmentofTourismCultureArtsGaeltachtSportandMedia

 

 

Nótaí Breise:

 

Tar éis cead a fháil ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, tá tionscadal athfhorbartha Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra ag bogadh go dtí an chéim dheartha mhionsonraithe den phróiseas. Sa tionscadal, atá á sholáthar i gcomhpháirtíocht idir Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Oifig na nOibreacha Poiblí, seolfar próiseas tairisceana go luath chun foireann deartha a cheapadh don tionscadal. 

Soláthróidh an tionscadal na nithe seo a leanas:

  • Athchóiriú cuimsitheach ar an Músaem chuig caighdeáin inbhuanaitheachta agus rialaithe comhshaoil ​​nua-aimseartha;
  • Feabhas a chur ar chúram na mbailiúchán agus ar bhainistiú/mhaoirseacht na mbailiúchán
  • Aghaidh a thabhairt ar cheisteanna inrochtaineachta lena n-áirítear ardaitheoirí, staighrí inmheánacha agus limistéir uachtaracha na mbalcóiní;
  • Spás nua oideachais, taispeántais agus ilfheidhmeach a chruthú laistigh den fhoirgneamh stairiúil;
  • Creatlach an fhoirgnimh stairiúil a chosaint agus a athchóiriú agus comhlíonadh na rialacháin dóiteáin, sláinte agus sábháilteachta a fheabhsú.

Tá an tionscadal seo sa bhreis ar thionscadal Oifig na nOibreacha Poiblí chun díon an fhoirgnimh a athchóiriú agus a éascaíodh trí roinnt de na bailiúcháin a bhogadh le déanaí, lena n-áirítear an míol mór a bhfuil aithne ag go leor daoine air.

Tá ról tábhachtach ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra maidir le bithéagsúlacht uathúil na hÉireann a chur ar taispeáint, lena n-áirítear na dúshláin don bhithéagsúlacht sin a eascraíonn as athrú aeráide a chur in iúl. Is é Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra an ‘bithbhanc bunaidh’ mar an príomhstór d’fhána agus d’eiseamail gheolaíochta na hÉireann. Tá plandaí zó-eolaíocha, geolaíochta agus na mílte planda iontaisithe sa bhailiúchán.  Áirítear sa bhailiúchán freisin imleabhar fairsing taifead páipéir a bhaineann le stair an dúlra, ar féidir leo, in éineacht leis na heiseamail fhisiciúla, sinn a chur ar an eolas faoin méid a cailleadh nó a fuarthas le himeacht ama in Éirinn, ag soláthar léargas riachtanach fadtéarmach ar ár mbithéagsúlacht trína ndéanaimid an ghéarchéim reatha a thuiscint níos fearr.

 

D’athoscail Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra urlár na talún i mí Lúnasa 2022 tar éis oibreacha a dhéanamh chun na bailiúcháin sna hurláir uachtaracha a aistriú. Faoi láthair tá an toilleadh teoranta don urlár talún amháin agus d'fhéadfadh scuainí fada a bheith mar thoradh air seo go háirithe le linn deireadh seachtaine gnóthach. Moltar do chuairteoirí cuairt a thabhairt i lár na seachtaine nuair nach mbíonn sé chomh gnóthach sin chun scuainí a sheachaint.